Tangram Erfolgsgeschichte mit Fortsetzung

Lear Corporation

Autosar 3x/SLP 10.9 Architektur/Integration

Programmiersprachen: C (NEC v850 FK4, GHS Compiler)
Entwicklungsumgebung: SVN/Jira, Doors 9.1, Eclipse IDE
Protokolle und Standards: Protokolle und Standards: Autosar 3.1, XCP on CAN, ASAP2 (a2l files)

zurück